1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2020/21

Aktualizacja z dnia 16 marca 2020 r.

 

*Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej  
na rok szkolny 2020/2021

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od 9 marca 2020 do 30 kwietnia 2020 r.

Od 18  maja 2020 r. do 19 maja 2020 r.

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnioski oraz załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://szkola.wolagulowska.pl/).

Od 7  maja 2020 r. do 8 maja 2020 r.

Od 20 maja 2020 r do 22 maja 2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

11 maja 2020 r.

25 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

12 maja 2020 r. do 13 maja 2020 r.

Od 26 maja 2020 do 27 maja 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

14 maja 2020 r.

29 maja 2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 7:30-15:30.

nr telefonu (25) 755 02 08

szkola.wolagulowska.pl

 

* Zarządzenia Nr 27/20 Wójta Gminy Adamów z dnia 16 marca 2020 r.

Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji do klasy pierwszej

szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

1.    Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. Podpisany przez rodziców wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.

2.     Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3.     Kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XXII/160/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów):

a.     kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej lub do przedszkola znajdującego się w obwodzie danej szkoły (1 punkt),

b.     rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej(1 punkt).

4.     Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w pkt 3 są oświadczenia rodzica kandydata o spełnianiu kryteriów.

5.     Maksymalnie kandydat może wskazać 3 szkoły, z których pierwsza określana jest szkołą pierwszego wyboru.

6.     Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

 

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie ucznia do klasy 1 szkoły podstawowej (uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)

2. Wniosek rekrutacyjny (uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

Joomla templates by a4joomla