1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2021/22

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej  
na rok szkolny 2021/2022

 

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Etap rekrutacji/czynność rodzica

Od 8 marca 2021 do 31 marca 2021 r.

Od 26 kwietnia 2021 do 27 kwietnia 2021 r.

Składanie w sekretariacie szkoły wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wnioski oraz załączniki są dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej http://szkola.wolagulowska.pl/).

Od 7  kwietnia 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Od 28  kwietnia 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
w przedszkolu/szkole podstawowej wniosków
o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 kwietnia 2021 r.

30 kwietnia 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 16 kwietnia 2021 r. do

20 kwietnia 2021 r.

Od 4 maja 2021 r. do

7 maja 2021 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

21 kwietnia 2021 r.

11 maja 2021 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 7:30-15:30.

nr telefonu (25) 755 02 08

szkola.wolagulowska.pl

 

* Zarządzenia Nr 7/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Kryteria brane pod uwagę podczas rekrutacji do klasy pierwszej

szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022

 

1.      Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie. 

 

2.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

3.      Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić  i dostarczyć do urny umieszczonej przy wejściu do szkoły (wejście od strony kościoła). Istnieje również możliwość wysłania skanu podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4.      Wniosek powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

5.      Kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała nr XXII/160/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów):

a.       kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej lub do przedszkola znajdującego się w obwodzie danej szkoły (1 punkt),

b.      rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły podstawowej(1 punkt).

6.      Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów o których mowa w pkt 5 są oświadczenia rodzica kandydata o spełnianiu kryteriów.

7.      Maksymalnie kandydat może wskazać 3 szkoły, z których pierwsza określana jest szkołą pierwszego wyboru.

8.      Rodzice kandydata składają podpisany wniosek rekrutacyjny o przyjęcie dziecka do szkoły w szkole pierwszego wyboru.

 

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Dokumenty do pobrania:

1. Zgłoszenie ucznia do klasy pierwszej szkoły podstawowej (uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły)

2. Wniosek rekrutacyjny (uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły)

 

Obwód Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej:  Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów, Helenów, Kalinowy Dół, Lipiny, Natalin, Sobiska, Władysławów, Wola Gułowska, Turzystwo, Żurawiec

 

Joomla templates by a4joomla