1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Rekrutacja do przedszkola 2024/2025

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

w roku szkolnym 2024/2025

 

Ogólne zasady:

1.     Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Adamów. Rodzice dzieci spoza Gminy Adamów będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Gminie Adamów, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

2.     Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na pisemny wniosek (wzór dostępny w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkola.wolagulowska.pl) rodzica złożony u dyrektora i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

3.     Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły w terminach zgodnych z podanym harmonogramem. Składane wnioski musza być kompletne.

4.     W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

5.     Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczają do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej mogą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Deklarację należy złożyć w w sekretariacie szkoły na siedem dni przed rozpoczęciem rekrutacji.

Kryteria (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2023 poz. 900) oraz  Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017r.)

1.     Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.     W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;

2)    niepełnosprawność kandydata;

3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.     Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.     W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)    rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola, lub szkoły, w której obwodzie przedszkole się znajduje – 1pkt;

2)    kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (nauczania, wychowania i opieki) powyżej 5 godzin dziennie z posiłkami - 2pkt.

5.     Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–4. stosuje się odpowiednio.

Terminy (Zarządzenie Nr 5/24 Wójta Gminy Adamów z dnia 26 stycznia 2024 r.)

Lp

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 4 marca 2024 do 22 marca 2024 r.

Od 29 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 25 marca 2024 r. do 29 marca 2024 r.

Od 6 maja 2024 r. do 10  maja 2024 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 kwietnia 2024 r.

13 maja 2024 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

16 kwietnia 2024 r. do 24 kwietnia 2024 r.

Od 14 maja 2024 do 17 maja 2024 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25 kwietnia 2024 r.

21 maja 2024 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

1.     Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2.     Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

 

Postępowanie uzupełniające

1.   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.   W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

3.   O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Adamów.

4.   Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w sekretariacie szkoły.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Liczba wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej: 25

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu: 22

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Woli Gułowskiej

Joomla templates by a4joomla