1.jpg1z.jpg2.jpg2z.jpg3.jpg3z.jpg4.jpg4z.jpg5.jpg5z.jpg6.jpg6z.jpg7.jpg7z.jpgvalley1.jpg

Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Zasady rekrutacji do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. gen. Franciszka Kleeberga w Woli Gułowskiej

w roku szkolnym 2021/2022

 

Ogólne zasady:

1.      Rekrutacja do przedszkola skierowana jest w pierwszej kolejności do dzieci mieszkających na terenie Gminy Adamów. Rodzice dzieci spoza Gminy Adamów będą mogli ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, gdy po zakończeniu rekrutacji i zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Gminie Adamów, w przedszkolu pozostaną wolne miejsca.

2.      Postępowanie rekrutacyjne dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy  prowadzone jest na pisemny wniosek (wzór dostępny na stronie internetowej szkola.wolagulowska.pl w zakładce „Rekrutacja”) rodziców złożony u dyrektora i odbywa się wyłącznie na wolne miejsca.

3.      Wnioski należy składać w terminach zgodnych z podanym harmonogramem. Składane wnioski musza być kompletne.

4.      Wniosek powinien zostać podpisany przez oboje rodziców.

5.      Wniosek należy wypełnić  i dostarczyć do urny umieszczonej przy wejściu do szkoły (wejście od strony kościoła). Istnieje również możliwość wysłania skanu podpisanego wniosku na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6.      W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Kryteria (Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2020 poz. 910 z późn. zm.) oraz  Uchwała Nr XXII/159/17 Rady Gminy Adamów z dnia 22 lutego 2017r.)

1.      Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2.      W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)      wielodzietność rodziny kandydata;

2)      niepełnosprawność kandydata;

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3.      Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

4.      W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)      rodzeństwo kandydata uczęszcza do danego przedszkola, lub szkoły, w której obwodzie przedszkole się znajduje – 1pkt;

2)      kandydat będzie korzystał z pełnej oferty przedszkola (nauczania, wychowania i opieki) powyżej 5 godzin dziennie z posiłkami - 2pkt.

5.      Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, lub tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–4. stosuje się odpowiednio.

Terminy (Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Adamów z dnia 25 stycznia 2021 r.)

Lp

Czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 1 marca 2021 do 26 marca 2021 r.

Od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

Od 29 marca 2021 r. do 31 marca 2021 r.

Od 4 maja 2021 r. do 6  maja 2021 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwietnia 2021 r.

7 maja 2021 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

12 kwietnia 2021 r. do 15 kwietnia 2021 r.

Od 10 maja 2021 do 12 maja 2021 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 kwietnia 2021 r.

17 maja 2021 r.

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola

1.      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu. Brak potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w ustalonym  w harmonogramie terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

2.      Przewodniczący komisji rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz informację o liczbie miejsc wolnych. Listy zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane są w kolejności alfabetycznej.

 

Postępowanie uzupełniające

1.    Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2.    W postępowaniu uzupełniającym, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli lub przyjęci do przedszkola drugiego lub trzeciego wyboru, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola dysponującego wolnymi miejscami.

3.    O przyjęcie do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, mogą ubiegać się rodzice dzieci spoza Gminy Adamów.

4.    Informacje o wolnych miejscach rodzice mogą uzyskać w sekretariacie szkoły.

Procedura odwoławcza

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1.      W przypadku nieprzyjęcia dziecka zobowiązanego do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego dyrektor przedszkola informuje o tym fakcie Wójta Gminy Adamów. W tym przypadku Wójt pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole, które może przyjąć dziecko.

2.      Zasady naboru dotyczą także dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie  kształcenia specjalnego.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola im. Pszczółki Mai w Woli Gułowskiej

Joomla templates by a4joomla